Kogemusnõustamine

Eesti Autistide Liit pakub kogemusnõustamise teenust täiskasvanud Aspergeri sündroomiga või selle kahtlusega inimestele.

Kontakt: eesti.autistid@gmail.com

Tutvustame siinkohal kogemusnõustamise teenust Marit Okase bakalaureusetööle toetudes.

Kogemusnõustamine on 2014. aastast alates olnud Eestis ametlikult tunnustatud aitamistöö viis ning 2016. aasta 1. jaanuarist rakendunud Tööhõivereformiga seoses võttis ühe lisavõimalusena kogemusnõustamise teenuse kasutusele Sotsiaalkindlustusamet ja Töötukassa ning kogemusnõustajaid kaasatakse rehabilitatsioonimeeskondade töösse.

Mitmed uuringud erinevates valdkondades toovad tõenduspõhiselt esile kogemusnõustajate kaasamise tulemuslikkuse. Näiteks pakub kogemusnõustamine sotsiaalset tuge, kogemuslikke teadmisi ja informatsiooni, sotsiaalse õppimise ja võrdluse võimalust. Oluline on, et kogemusnõustamine avaldab positiivset mõju ka aitajale endale.

Kogemusnõustamise teenus lähtub järgmistest põhimõistetest:

  • Kogemusnõustamine on vastastikuse toetuse süsteem kus inimesed, kes jagavad sarnast probleemi, saavad kokku selleks, et saada ja jagada vastastikust abi ja toetust ning omavaheline suhe on rajatud vastastikkusele austusele ja jagatud vastutusele.
  • Kogemusnõustaja on isik, kellel toetajana ei ole rohkem eksperdi teadmisi kui nendel, kellele ta abi osutab, ning omavahelistes suhetes on kõik võrdsed.
  • Kogemusnõustamise teenus hõlmab endas organiseeritud vastastikkust abi ja tuge inimeste vahel, kellel on sarnased kogemused, tingimused või probleemid.
  • Jõustamine on mitmekülgne ja kompleksne multidimensiooniline konseptsioon, mis on oma olemuselt pigem protsess, kui juhtum ning on suunatud inimese tugevuste rõhutamiseks.
  • Võrdse tugi on üldiselt kirjeldatud, kui edendatud heaolu mudelit, mis keskendub pigem tugevustele ja taastumisele, kui haiguste mudelile, mis paneb rohkem rõhku sümptomitele ja indiviidide probleemidele.

Kogemusnõustamine on üheks alternatiivseks tugiteenuseks lisaks teistele teenustele nagu arstiabi ja sotsiaalteenused. Suhtlemine kogemusnõustajatega, kes tulevad edukalt toime oma haiguskogemusega, viib suurema tõenäosusega positiivsete käitumuslike muutusteni. Abivajajale võib olla suureks toeks teadmine, et aitaja on läbinud temale sarnase teekonna ning eriti suureks abiks neile, kellel on raskusi professionaalsetele teenustele suundumisega. Lisaks eelnevale on oluliseks põhimõtteks kogemusnõustamisel omavaheline võrdne suhe.

Kogemusnõustajad saavad pakkuda abivajajale lootust, et olukorrast on võimalik välja
tulla ning praktilist abi ja nõuandeid läbi oma elukogemuse. Kogemusnõustajal on kergem mõista sarnases olukorras olevat inimest ja tema olukorra nüansse, kui traditsiooniliste teenuste pakkujatel.  Vaimse tervise vallas kogemusnõustamisega tegelevatel inimestel on erinevad kogemused, mis ei ole kunagi identsed, kuid nad teavad, mis tunne on olla segaduses, sildistatud, stigmatiseeritud, tunda lootusetuse tunnet, hirmu ja üksindust. Vajalikku tuge, julgustust ja lootust saavad teistele sarnastes olukordades olevatele inimestele pakkuda justnimelt need inimesed, kes on ise olnud sarnaste raskustega silmitsi ning edukalt erinevaid takistusi või kriise suutnud ületada.
Kogemusnõustaja ei saa anda valmis retsepti, kuidas olukorda lahendada, kuid ta saab jagada oma kogemust ja aidata seeläbi abivajajal leida individuaalseid sisemisi resursse ja lahendusi. Kogemusnõustamise teenuse pakkumise eesmärk ei ole asendada olemasolevaid või professionaalide poolt pakutavaid teenuseid, pigem on eesmärgiks neid täiendada.