Põhikiri

Mittetulundusühing Eesti Aspergerite Ühing
PÕHIKIRI
I ÜLDSÄTTED
1.1. Eesti Aspergerite Ühing (lühend EAÜ) on Eesti Vabariigi territooriumil elavate Aspergeri sündroomiga inimeste vabatahtlik ühendus juriidilise aadressiga Tartu linnas.
1.2. Eesti Aspergerite Ühing juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi põhiseadusest, kehtivast seadusandlusest, õigusaktidest ja käesolevast põhikirjast.
1.3. EAÜ majandusaasta algab 1.jaanuaril ja lõpeb 31.detsembril.
1.4. EAÜ on heategevuslik ja tegutseb avalikes huvides.
1.5.1. EAÜ ei jaga oma vara või tulu ega anna materiaalset abi või rahaliselt hinnatavaid soodustusi oma asutajale, liikmele, juhtimis- või kontrollorgani liikmele, temale annetusi teinud isikule või sellise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikmele ega nimetatud isikutega seotud isikutele Tulumaksuseaduse § 8 punkti 1 tähenduses.
II EESMÄRGID JA ÜLESANDED
2.1 EAÜ on poliitiliselt ja religioosselt sõltumatu mittetulunduslik organisatsioon, mis tegutseb avalikes huvides ja heategevuslikult ja mille eesmärkideks on:
2.1.1. Noored ja täiskasvanud Aspergeri sündroomiga inimesed ühiskonnas üles leida ja koondada. 2.1.2. Esindada Aspergeri sündroomiga inimeste huve avalikes aruteludes, et parandada nende elukvaliteeti Eestis, suurendada üldist teadlikkust Aspergeri sündroomi suhtes ja vähendada sündroomiga seotud eelarvamusi. 2.1.3. Parendada Aspergeri sündroomiga inimeste toimetulemisvõimet ja elukvaliteeti nii era- kui tööelu tasandil kogemusnõustamise ja moraalse toetuse kaudu, samuti sotsiaalse enesekindluse ja sotsiaalsete oskuste arendamise kaudu ning suhtlemisharjumuse tekitamise läbi. 2.1.4. EAÜ eesmärgiks ei ole liikmetele ainelise tulu saamine ja jaotamine.
2.2. Võimalikud tegevused nimetatud eesmärkide täitmiseks on:
2.2.1. Pakkuda Aspergeri sündroomiga inimestele sotsiaalse kooskäimise võimalust, üritusi, koolitusi vm ühistegevusi, samuti kogemusnõustamist ja moraalset toetust. 2.2.2. Aspergeri sündroomi alane teavitustöö. 2.2.3. Koostöö teiste organisatsioonide, riigiasutuste, võrgustike, ühendustega, samuti juriidiliste ning eraisikutega nii eestisiseselt kui -väliselt, osalemine eesmärke toetavates projektides.
III LIIKMED
3.1. EAÜ liikmeks võib olla iga isik, kellel on Aspergeri sündroom või selle kahtlus ja kes tunnistab EAÜ põhikirja.
3.2. EAÜ liikmeks vastuvõtmise otsustab ühingu juhatus ühe kuu jooksul ühingu liikmeks astuja kirjaliku avalduse alusel.
3.3. EAÜ liikme õigused ja kohustused tekivad peale ühingu juhatuse otsuse välja kuulutamist.
3.4. EAÜ liikmel on õigus oma avalduse alusel ühingust välja astuda. Avaldus esitatakse juhatuse esimehele. Juhatus teeb sellekohase otsuse ühe kuu jooksul avalduse esitamisest. Liikmemaksu ei tagastata.
3.5. Kui ühingu liige ei täida käesolevast põhikirjast tulenevaid kohustusi või tekitab ühingule olulist kahju, võib tema juhatuse otsusega ühingust välja arvata. Kui ühingu liige ei teata oma kontaktandmete muutumisest juhatusele ning pole juhatusele ühe aasta jooksul kättesaadav, on juhatusel õigus ta ühingust välja arvata.
3.6. EAÜst väljaarvatud liikmele tuleb tema väljaarvamise otsuse tegemisest ja selle põhjustest viivitamatult kirjalikult teatada kasutades EAÜle liikme poolt antud kontakte.
3.7. EAÜ liikme mittenõustumisel juhatuse poolt tehtud otsusega on temal õigus kaevata üldkoosolekule ühe kuu jooksul otsuse ärakirja saamise päevast.
3.8. Eesti Aspergerite Ühingu liikmel on õigus:
3.8.1. valida ja olla valitud ühingu organitesse;
3.8.2. osaleda ühingu üldkoosolekul;
3.8.3. saada informatsiooni ühingust ja ühingu juhatuse tegevusest;
3.8.4. astuda ühingust välja.
3.9. Eesti Aspergerite Ühingu liikmed on kohustatud:
3.9.1. järgima ja täitma käesoleva põhikirja nõudeid;
3.9.2. tasuma tähtaegselt liikmemaksu üldkoosoleku poolt kinnitatud suuruses;
3.9.3. täitma üldkoosoleku ja juhatuse otsuseid;
3.9.4. hoidma temale usaldatud ühingu vara ning käituma teiste liikmetega arvestaval ja heatahtlikul moel;
3.9.5. teatama ühingule liikmete arvestuse pidamiseks oma elukoha- ja isikuandmed.
IV JUHTIMINE
4.1. Üldkoosolek:
4.1.1. EAÜ kõrgemaks organiks on selle liikmete üldkoosolek.
4.1.2. EAÜ üldkoosolek võib olla korraline ja erakorraline.
4.1.2.1. Erakorraline üldkoosolek kutsutakse kokku juhatuse või 1/10 liikmete kirjalikult põhjendatud nõudel.
4.1.2.2. Korraline üldkoosolek toimub vähemalt 1 (üks) kord aastas.
4.1.2.3. Korralise üldkoosoleku toimumise aeg ja koht teatatakse liikmetele vähemalt seitse päeva enne selle toimumist.
4.1.2.4. Üldkoosolek võib vastu võtta otsuseid, kui sellel osaleb või on esindatud üle poole ühingu liikmetest.
4.1.2.5. Üldkoosolekul võib osaleda ja hääletada EAÜ liige või tema esindaja, kellele on antud lihtkirjalik volikiri. Esindajaks võib olla ainult teine EAÜ liige.
4.1.3. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole koosolekul osalenud EAÜ liikmetest või nende esindajatest.
4.1.4. Igal EAÜ liikmel on üks hääl:
4.1.5. Üldkoosoleku pädevuses on:
4.1.5.1. põhikirja muutmine ja täiendamine, kusjuures põhikirja muutmise otsus on vastu võetud, kui selle poolt on hääletanud üle 2/3 üldkoosolekul osalenud liikmetest või nende esindajatest;
4.1.5.2. ühingu eesmärgi muutmine, milleks on vajalik vähemalt 9/10 liikmete nõusolek. Muutmist otsustanud üldkoosolekul mitteosalenud liikme nõusolek peab olema esitatud kirjalikult.
4.1.5.3. juhatuse liikmete arvu määramine ja juhatuse liikmete ning juhatuse esimehe või -naise valimine;
4.1.5.4. revidendi valimine;
4.1.5.5. juhatuse liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise otsustamine ja selles tehingus või nõudes EAÜ esindaja määramine;
4.1.5.6. ühinemise, jagunemise, likvideerimise ja lõpetamise otsustamine;
4.1.5.7. ühingu aasta- ja tegevusaruande kinnitamine;
4.1.5.8. muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste organite pädevusse.
4.1.6. Üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid küsimustes, mis on üldkoosoleku kokkukutsumisel teatavaks tehtud.
4.2. Juhatus:
4.2.1. EAÜd juhib üldkoosolekute vahelisel perioodil juhatus koos esimehe või -naisega.
4.2.2. Juhatuse liikmete arvu määrab üldkoosolek. Juhatuses on 3 kuni 5 liiget.
4.2.3. Esimees või -naine ja juhatuse liikmed valitakse üldkoosoleku poolt kolmeks aastaks.
4.2.4. Juhatuse igal liikmel on õigus esindada EAÜd kõikides õigustoimingutes. Juhatuse liikme volitused lõpevad tema tagasikutsumisega. Juhatuse liikme võib üldkoosoleku otsusega igal ajal sõltumata põhjusest tagasi kutsuda, kusjuures temaga sõlmitud lepingust tulenevad õigused ja kohustused lõpevad vastavalt lepingule.
4.2.5. Juhatus võib vastu võtta otsuseid, kui sellel koosolekul osaleb üle poole juhatuse liikmetest. Juhatuse otsuse vastuvõtmiseks on nõutav juhatuse koosolekul osalenud juhatuse liikmete poolthäälteenamus.
4.2.6. Juhatuse koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele. Koosoleku toimumisest peavad olema informeeritud kõik juhatuse liikmed.
4.2.7. Juhatus töötab välja ühingu tegevuse põhisuunad lähtuvalt põhikirjalistest eesmärkidest ja juhib ühingu sisulist tööd.
4.2.8. Juhatus korraldab ühingu raamatupidamist vastavalt raamatupidamisseadusele.
4.2.9. Juhatus koostab raamatupidamise aasta- ja tegevusaruande ning esitab selle kinnitamiseks üldkoosolekule.
4.2.10. Juhatuse liikmel on õigus ülesannete täitmisel tehtud vajalike kulutuste hüvitamisele võimaluste olemasolu korral.
4.2.11. Juhatus otsustab ja kinnitab ühingu liikmemaksu suuruse ja tasumise korra.
V VARA JA VAHENDID
5.1. EAÜ vara moodustub:
5.1.1. liikmemaksudest;
5.1.2. sihtotstarbelistest või sihtotstarvet määramata rahalistest ja muudest annetustest ning eraldistest;
5.1.3. ühingule kuuluva vara kasutamisest ja ühingu tegevusest saadavast tulust;
5.1.4. muudest laekumistest.
5.2. EAÜ omandis võib olla igasugune vara, mis on vajalik põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks ja mille omamine ei ole vastuolus seadustega.
5.3. EAÜ halduskulud ei tohi ületada määra, mis on õigustatud tegevuse iseloomu ja põhikirjaliste eesmärkidega.
5.4. EAÜ vara kasutamisest ja muust tegevusest saadavad tulud ei kuulu ühingu liikmete vahel jaotamisele.
VI ÜHINEMINE. JAGUNEMINE. LÕPETAMINE.
6.1. EAÜ ühinemine, jagunemine ja lõpetamine toimuvad seaduses sätestatud korras.
6.2. EAÜ likvideerijad on juhatuse liikmed või üldkoosoleku poolt määratud isikud.
6.3. Ühingu lõpetamise korral antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist alles jäänud vara üle tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute, sihtasutuste ja usuliste ühenduste nimekirja kantud ühingule või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule.
EAÜ põhikiri on kinnitatud liikmete üldkoosolekul (27.10.2014)

Advertisements