ÜRO puuetega inimeste õiguste komitee soovitused Eesti riigile

Kümnendal mail 2019 avaldati ÜRO lehel ÜRO puuetega inimeste õiguste komitee soovitused Eesti riigile (List of Issues), millele riik koostab kirjaliku vastuse enne 2020. Panime teksti üles ka meie kodulehele. Inglisekeelses soovituste nimekirjas on muuhulgas öeldud, et:

  • Eesti riik peab koostama riikliku strateegia puuetega inimeste inimõiguste kaitsmise teostamiseks
  • Eesti peab teavitama ÜRO vastavat komiteed küsimuste kohta, mis on tekkinud selles osas, et Eesti töövõimereformi rakendamine ei näi olevat kooskõlas puuetega inimeste inimõiguste konventsiooniga
  • Uue seadusandluse loomisse ja poliitikasse on vaja kaasata puuetega inimeste eneseesindusühendused, sealhulgas intellektiga seotud puuetega inimeste eneseesindusühendused
  • Eesti seadusandlusest ja poliitilisest sõnavarast tuleb kaotada puuetega inimeste kohta kasutatavad halvustavad terminid nagu näiteks “hälve”, “psüühikahäire” (mental disorder) jms
  • puuetega inimeste eneseesindusühingud tuleb kaasata riiklikku teavitustöösse, mis puudutab puuetega inimeste inimõigusi, nende austamist ja tugevaid külgi
  • tuleb ette võtta konkreetseid samme kaotamaks institutsioonide poolne selliste puuetega inimeste, kelle puue on seotud intellekti või psühhosotsiaalsete erivajadustega, vabaduse piiramine ja mitmesugune väärkohtlemine
  • Eesti seadusandluses tuleb tagada mittekõnelevatele puuetega inimestele kommunikatsiooniabivahendite kasutamise võimalus kõigis eluvaldkondades
  • Kõigi puuetega inimeste eneseesindusorganisatsioonid peavad olema kaasatud puuetega inimeste inimõiguste konventsiooni täitmise riiklikku järelevalvesse

Tekst ÜRO kodulehel

Tekst meie kodulehel

Teemakäsitlus EPIKoja lehel