KÜSKi arenguhüppe tegevuskava projekt

Meid toetab 2019. aastal KÜSK. Projekt „Eesti Aspergerite Ühingu arenguhüppe tegevuskava“ on saanud KÜSKist toetust summas 3950 eurot. Projekti eesmärk on arengueksperti kaasates MTÜ arenguhüppe tegevuskava loomine Eesti Aspergerite Ühingule (vahepeal sai meie uueks nimeks Eesti Autistide Liit). Projektiperiood oli algselt august-november 2019, pikendatud projektiperiood september-detsember 2019.

Eesti Autistide Liidu eesmärk on esindada autistide huve Eestis; erinevate tegevuste kaudu tõsta ühiskondlikku teadlikkust; osaleda autistide huve puudutava seadusandluse ning poliitika kujundamises; kaardistada, uurida ja lahendusi leida nii autistide individuaalsetele (nt tugigrupp, tugiisikud) kui kollektiivsetele (nt ligipääs haridusele) muredele. KÜSKi projekti raames soovime analüüsida ja kaardistada ühingu ja arenguvõimaluste hetkeseisu ja paika panna peamised tegevussuunad. Tegevuskavast saab alus, mille pinnalt saab võimalikuks projektiperioodile järgnevate aastate jooksul mitmekordistada aktiivset liikmeskonda, mitmekordistada annetusi jm rahastusvõimalusi, luua uusi partnerlussuhteid, leida paremaid võimalusi meie tegevuse mõju mõõtmiseks, kaasata vabatahtlikke jne.

Täname!

Täiendus (jaanuar 2020): Projekt on edukalt lõpule viidud. Ühingu jaoks on valminud arenguhüppe tegevuskava, mis hõlmab perioodi 2020-2025. Projekti raames saadi lisaks väärtuslikke kogemusi rühmatöö jpm osas, meie 5-liikmeline meeskond osales projekti raames ka Soomes aspergerite organisatsiooni ASY korraldatud konverentsil Autwave. Suur tänu veelkord Kodanikuühiskonna Sihtkapitalile!